TSK齿科

| |

Clinic

Suzhou Industrial Park Clinic

Address:1F, Suxin Building 88 Zhongxin Rd(W), Suzhou, Jiangsu Province

Tel: 0512-6763-5720 | 6763-5721

Time:10:00-20:00 (the weekend break, a national holiday Tingzhen)